Tietosuoja

Tietosuoja- ja rekisteriseloste 5.4.2022 

Muokattu 1.4.2023

Rekisterin nimi 

Jalkahoiva Meri Tuulian asiakasrekisteri 

Rekisterinpitäjä 

Jalkahoiva Meri Tuulia 3212533-4 

Rekisterin yhteyshenkilö 

Meri Siimes                                                              Meruksentie 4 K, 49410 Poitsila                                                                                            0407708546  meri@jalkahoivamerituulia.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Asiakassuhteen ylläpitäminen ja laskutus. Asiakkaan hoidon asianmukaisen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan turvaaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu terveydenhuollon ammattihenkilön lakisääteisiin velvoitteisiin

Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan nimi, puhelin numero, osoite, hoidon päivämäärä. Jalkojenhoidon suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat allergiat, sairaudet, tutkimustulokset. Hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta. 

Alaikäisen asiakkaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yhteystiedot

Sähköinen ajanvaraus Vello: asiakkaan nimi, puhelin numero, sähköposti, varattu hoito

Mistä henkilötiedot saadaan 

Asiakkaalta itseltään ajanvarauksen yhteydessä, haastattelulla ennen hoitoa, läheiseltä, asiakkaan hoitoon osallistuvalta henkilökunnalta. 

Henkilötietojen säilytys 

Henkilötiedoista syntyvää manuaalista aineistoa (hoitolomake) käsittelee ainoastaan Jalkahoiva Meri Tuulian rekisterinpitäjä. Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja kaapissa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy. Säilytys osoite: Helsingintie 1 A 28, 49460 Hamina. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä  ja lahjakorttikauppa Vello, on rekisterinpitäjän tietokoneella ja puhelimessa. Tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisesti, järjestelmät ovat salasanojen takana ja järjestelmää ja sen tietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä.

Henkilötietojen säilytysajat 

Henkilötietojen säilytysaika perustuu laissa tai asetuksessa säädettyihin säilytysaikoihin Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (653/2000) 

Tietojen luovutus 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteröidyn oikeudet (EU 2016/679) 

Oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelystä

Oikeus nähdä hänestä kirjatut tiedot, ota yhteys rekisterin ylläpitäjään    

Oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, ota yhteys rekisterin ylläpitäjään                    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle         

Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään, ota yhteys rekisterin ylläpitäjään